༄༅།།བྱང་ཐང་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་དུ་གཙོད་མང་པོ་རང་དགར་རྒྱུ་བ།

རྩོམ་པ་པོ།:མི་གསལ། དུས་ཚོད།:2020-07-28 ཀློག་གྲངས།:
2000ལོར་བོད་ཀྱི་བྱང་ཐང་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་ལ་བསྒྱུར་བ་རེད། ལོ20ཡི་རིང་བོད་ཀྱི་རིམ་པ་ཁག་དང་སྡེ་ཚན་ཁག་གིས་འབད་པ་ལྷོད་མེད་བྱས་པ་བརྒྱུད་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་བྱང་ཐང་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་གཙོ་གནད་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་པའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་རིགས་མངོན་གསལ་གྱིས་མང་དུ་སོང་བའི་ཁྲོད་གཙོད་ཀྱི་གྲངས་འབོར་དེ་སྔོན་མའི་ཁྲི5ནས7ཙམ་ནས་ད་ཆའི་ཁྲི15ཡན་བར་སླར་གསོ་ཐུབ་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་བྱང་ཐང་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་དུ་གནས་པའི་བོད་ལྗོངས་ཉི་མ་རྫོང་རོང་དམར་ཤང་གི་ཉེ་འགྲམ་དུ་གཙོད་ཁྲི6ལ་ཉེ་བ་འཚོ་བཞིན་ཡོད།
འབྲེལ་ཡོད་འོས་སྦྱོར།